Enskild firma eller aktiebolag?

När du startar ditt företag finns det flera väsentliga beslut att fatta, och ett av de första är att bestämma vilken företagsform som bäst passar dina behov och mål. De två vanligaste alternativen för företagsbildning i Sverige är att starta en enskild firma eller ett aktiebolag. Båda alternativen har sina fördelar och nackdelar, och det är viktigt att noggrant överväga dina alternativ innan du tar beslutet.

En enskild firma passar bäst för småskaliga verksamheter och enmansföretagare som vill ha full kontroll över sin verksamhet och inte har behov av att dela ägandet med andra.

Aktiebolag passar bäst för större företag eller företag med flera ägare där det finns behov av att dela ägandet och kapitalet med andra investerare.

Innan du fattar beslutet om vilken företagsform du vill starta är det viktigt att överväga din specifika situation, behov och mål för företaget. Att konsultera med en affärsrådgivare eller juridisk expert kan också vara till hjälp för att få klarhet i de olika alternativen och för att säkerställa att du fattar det bästa beslutet för din verksamhet.

Oavsett om du väljer att starta en enskild firma eller ett aktiebolag är det viktigt att förstå de lagar och regler som styr företagsverksamhet i Sverige och att följa dem noggrant för att undvika framtida problem och konflikter. Med rätt planering och förberedelse kan du skapa en stabil grund för din företagsverksamhet och maximera dess potential för framgång.

Givetvis så stöttar vi på Metric Accounting dig hela vägen. Ta kontakt med oss idag så börjar vi denna resa ihop. Vi på Metric Accounting har även en egen jurist som kan bistå med rådgivning kring dem olika alternativen, bistå med uppstart och registrering av aktiebolag, registrering av enskilda firman samt handlingar som aktiebok, aktieägaravtal och även andra privata avtal.

Fördelar och nackdelar med enskild firma

 

 1. Enkelhet i upprättande: Att starta och registrera en enskild firma är en relativt enkel och okomplicerad process jämfört med att bilda ett aktiebolag. Det krävs inte lika mycket byråkrati eller formaliteter, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för mindre företag eller enmansföretagare.
 2. Lägre startkostnader: Att driva en enskild firma innebär ofta lägre startkostnader jämfört med ett aktiebolag. Det krävs inget aktiekapital för att starta en enskild firma, och det finns färre avgifter och administrativa kostnader att ta hänsyn till.
 3. Fullständig kontroll: Som ägare av en enskild firma har du full kontroll över företagets verksamhet och beslut. Du behöver inte dela ägandet eller makten med andra investerare eller aktieägare, vilket ger dig friheten att fatta beslut och forma företaget enligt dina visioner och mål.
 4. Flexibilitet: En enskild firma erbjuder flexibilitet i företagets drift och beslut. Du kan enkelt anpassa verksamheten efter förändrade marknadsförhållanden, kundbehov eller personliga önskemål utan att behöva ta hänsyn till andras åsikter eller beslut.
 5. Skattemässiga fördelar: Enskilda firmor kan dra nytta av vissa skattemässiga fördelar, inklusive möjligheten att dra av kostnader relaterade till företagsverksamheten från personlig inkomst. Det kan också finnas andra skatterelaterade fördelar som är specifika för enskilda firmor, beroende på landets skattelagstiftning.
 6. Mindre reglering: Enskilda firmor är ofta mindre reglerade och övervakade jämfört med aktiebolag. Det finns färre rapporteringskrav och företaget kan ha större frihet att driva sin verksamhet utan att behöva följa strikta regler och bestämmelser.

Nackdelar 

 

 1. Personligt ansvar: En av de största nackdelarna med att driva en enskild firma är att ägaren har personligt ansvar för alla företagets skulder och förpliktelser. Det innebär att om företaget inte kan betala sina skulder, kan ägaren vara tvungen att använda sina personliga tillgångar för att täcka förlusterna, inklusive sina besparingar, bostad och andra tillgångar. När du börjar ta större jobb där risken ökar, ökar ditt ansvar. I aktiebolag begränsas ditt personliga ansvar. Företaget börjar få stora skulder. I ett aktiebolag är du normalt inte personligt ansvarig för bolagets skulder.

Vi på Metric Accounting brukar be våra kunder som har enskild firma att försöka undvika egna uttag innan nyår om det går. Då ökar man utrymmet för avsättning till expansionsfond och underlaget för positiv räntefördelning. Expansionsfond är ett sätt att skjuta upp inkomst och skatt och positiv räntefördelning innebär att en del av inkomsten beskattas lägre (oftast).

 1. Begränsad kapitalanskaffning: Som ensam ägare kan det vara svårt att få tillgång till kapital för att växa eller utveckla företaget. Banker och investerare kan vara mindre benägna att låna ut pengar eller investera i en enskild firma jämfört med ett aktiebolag, eftersom det finns en större risk för dem med det personliga ansvaret.
 2. Begränsad tillväxtpotential: En enskild firma kan ha svårigheter att konkurrera med större företag när det gäller tillväxt och expansion på marknaden. Enskilda firmor kan ha begränsade resurser och möjligheter att investera i marknadsföring, forskning och utveckling och andra tillväxtinitiativ.
 3. Svårigheter vid företagsöverlåtelse: Att överlåta eller sälja en enskild firma kan vara komplicerat och utmanande, särskilt om företaget är starkt kopplat till ägarens personliga kunskap och erfarenhet. Det kan vara svårt att hitta en lämplig köpare och att överföra företaget utan att störa verksamheten.
 4. Begränsad professionalism: En enskild firma kan ibland uppfattas som mindre professionell jämfört med ett aktiebolag, vilket kan påverka företagets förmåga att attrahera kunder, samarbetspartners och affärsmöjligheter.

Du har svårt att hålla reda på vilka pengar som är företagets, vilka som ska till Skatteverket och vilka som är dina privata. I ett aktiebolag skiljer man på bolagets pengar och privata pengar och löneuttag beskattas vid utbetalning.

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

 

 1. Begränsat personligt ansvar: En av de största fördelarna med att driva ett aktiebolag är att ägarna har ett begränsat personligt ansvar för företagets skulder och förpliktelser. Det innebär att ägarna inte riskerar att förlora sina personliga tillgångar om företaget inte kan betala sina skulder.
 2. Separat juridisk enhet: Ett aktiebolag är en separat juridisk enhet från sina ägare, vilket innebär att företaget har sina egna rättigheter och skyldigheter. Det ger företaget en högre grad av affärsmässig och ekonomisk autonomi och skyddar ägarna från personliga konsekvenser av företagets verksamhet.
 3. Möjlighet till kapitalanskaffning: Ett aktiebolag kan utfärda aktier för att locka investerare och kapital till företaget. Det ger företaget möjlighet att växa och expandera genom att använda extern finansiering utan att ägarna behöver investera ytterligare personliga tillgångar.

 I enskild firma blir skatten på hög inkomst orimligt hög, i ett aktiebolag kan du ta lågbeskattad utdelning. På Metric Accounting kan vi bistå dig med att se till att du kommer upp till max pensionsgrundande/sjukpenninggrundande inkomst och se till att maximera ditt utdelningsutrymme. 

 1. Professionell image: Ett aktiebolag kan ofta uppfattas som mer professionellt och pålitligt jämfört med andra företagsformer. Det kan öka företagets trovärdighet och anseende hos kunder, leverantörer och affärspartners och underlätta för företaget att etablera sig på marknaden.
 2. Enkel överföring av ägande: Aktiebolagets aktier kan enkelt överföras eller säljas till nya ägare, vilket gör det lättare att överföra ägande eller sälja företaget vid behov. Det ger ägarna en större grad av flexibilitet och möjlighet att realisera sina investeringar.
 3. Skattemässiga fördelar: Aktiebolag kan dra nytta av vissa skattemässiga fördelar, inklusive möjligheten att dra av kostnader relaterade till företagsverksamheten och att ta emot utdelningar från företaget med förmånliga skattesatser.

Nackdelar

 

 1. Högre startkostnader: Att starta ett aktiebolag kan vara mer kostsamt än att starta andra företagsformer, som exempelvis en enskild firma. Det krävs oftast en större initial investering för att bilda aktiekapitalet och täcka andra administrativa kostnader, såsom registreringsavgifter och juridiska dokument.
 2. Mer komplex administration: Aktiebolag är föremål för striktare regler och föreskrifter jämfört med andra företagsformer. Det innebär att ägarna måste hantera mer komplex administration och följa lagar och bestämmelser som gäller för aktiebolag, vilket kan vara tidskrävande och kräva specialiserad kunskap.
 3. Begränsad personlig kontroll: Ägarna av ett aktiebolag delar ägarskapet med andra aktieägare, vilket innebär att de kan ha begränsad personlig kontroll över företagets beslut och verksamhet. Det kan vara utmanande att samordna olika intressen och visioner för företaget, särskilt om det finns många aktieägare med olika åsikter.
 4. Strängare offentlig redovisning: Aktiebolag är skyldiga att offentligt redovisa sina finansiella rapporter och annan information till myndigheter och allmänheten. Detta kan innebära ökad exponering och ökad risk för konkurrens, samt kräva mer tid och resurser för att upprätthålla en korrekt och transparent redovisning
 5. Större risk för konflikter: Med fler aktieägare kan det uppstå konflikter och meningsskiljaktigheter om företagets strategi, ledning och fördelning av vinst. Det kan vara utmanande att hantera dessa konflikter och upprätthålla en harmonisk arbetsmiljö och affärsrelationer inom företaget. Du bör därför se till att ha ett aktieägaravtal som reglerar delägarnas ansvar, vilket vi på Metric Accounting alltid rekommenderar våra kunder.
 6. Ökad juridiskt ansvar: Som ägare av ett aktiebolag har man fortfarande ett visst juridiskt ansvar gentemot företaget och dess aktieägare, vilket kan innebära risker för rättsliga tvister och krav.

Skatter och avgifter i enskild firma och aktiebolag

 

Skatter och avgifter skiljer sig åt mellan en enskild firma och ett aktiebolag. Här är en översikt över de vanligaste skatterna och avgifterna för båda företagsformerna:

Enskild firma

 

 1. Inkomstskatt: Ägaren av en enskild firma beskattas på företagets vinst som personlig inkomst. Det innebär att företagets vinst beskattas enligt den progressiva skatteskalan för fysiska personer, och ägaren betalar skatt på vinsten tillsammans med sina andra personliga inkomster.
 2. Egenavgifter: Ägaren av en enskild firma är skyldig att betala egenavgifter, vilket inkluderar egenavgifter för sociala avgifter (sociala avgifter, pension och sjukförsäkring) samt egenavgifter för företagarpension.
 3. Företagsskatt: En enskild firma betalar inte företagsskatt på företagets vinst, eftersom vinsten beskattas som personlig inkomst hos ägaren.
 4. Moms: En enskild firma kan vara momsregistrerad och måste redovisa moms på sina försäljningar och inköp enligt momsreglerna. Företaget kan också dra av ingående moms på sina kostnader.

Aktiebolag

 

 1. Företagsskatt: Ett aktiebolag är skyldigt att betala företagsskatt på sin vinst. Företagsskatten är för närvarande 20,4 % av bolagets skattepliktiga resultat.
 2. Kommunal skatt: Efter företagsskatt betalas även kommunal skatt på bolagets vinst. Kommunal skattesats varierar beroende på var bolaget är registrerat.
 3. Skatt aktieutdelning: Om aktieägaren tar en utdelning så beskattas denna med 20 % skatt (privat) om det rymmer inom utdelningsutrymmet. Vi på Metric Accounting ser till att du kommer upp i maximala utdelningsutrymmet genom bolagets löner om möjlighet finns. 
 4. Moms: Precis som för enskilda firmor måste ett aktiebolag redovisa moms på sina försäljningar och inköp enligt momsreglerna. Bolaget kan också dra av ingående moms på sina kostnader.

Utöver dessa skatter och avgifter kan det finnas andra lokala eller branschspecifika avgifter som företaget är skyldigt att betala. Det är viktigt att företaget följer alla lagar och regler som gäller för dess verksamhet och att skatteplanering görs på ett ansvarsfullt sätt för att maximera företagets resultat och minimera beskattningen. Att konsultera med en skatteexpert eller revisor kan vara till hjälp för att säkerställa att företaget följer alla gällande skatteregler och bestämmelser. På Metric Accounting ser vi till vid resultat- och inkomstplaneringar före bokslutsdatum att du får en uppskattad beräkning av hur bokslutet samt din privata deklaration kommer se ut.

 

Administration och bokföring i olika bolagsformer

 

Administration och bokföring skiljer sig åt mellan olika bolagsformer, såsom enskild firma och aktiebolag. Här är en översikt över hur administration och bokföring vanligtvis sköts i dessa bolagsformer:

Enskild firma

 

 1. Bokföring: Enskilda firmor är vanligtvis inte skyldiga att föra en fullständig bokföring enligt bokföringslagen. Istället är det tillräckligt att föra en enkel bokföring för att dokumentera företagets intäkter och utgifter. Detta kan göras manuellt eller med hjälp av något bokföringsprogram.
 2. Årsredovisning: En enskild firma är normalt inte skyldig att upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Istället behöver ägaren endast upprätta en enkel årsredovisning för inkomstdeklarationen, där företagets resultat redovisas.
 3. Skatter: Ägaren av en enskild firma beskattas på företagets vinst som personlig inkomst. Det innebär att vinsten beskattas enligt den progressiva skatteskalan för fysiska personer, och ägaren betalar skatt på vinsten tillsammans med sina andra personliga inkomster. På Metric Accounting ser vi till att skatteplanera, så du inte kommer upp till statliga skattegränsen. Det är den inkomstnivå där du betalar relativt lång skatt samtidigt som du maximerar din pensionsgrundande inkomst.
 4. Rapportering: En enskild firma behöver inte rapportera till Bolagsverket eller andra myndigheter om sin verksamhet. Endast inkomstdeklarationen lämnas in till Skatteverket.

 

Aktiebolag

 

 1. Bokföring: Ett aktiebolag är skyldigt att föra en fullständig bokföring enligt bokföringslagen. Det innebär att företaget måste dokumentera alla sina ekonomiska transaktioner noggrant och systematiskt.
 2. Årsredovisning: Ett aktiebolag är skyldigt att upprätta och lämna in en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Årsredovisningen ska innehålla en resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och en förvaltningsberättelse.
 3. Skatter: Ett aktiebolag beskattas på sin vinst genom företagsskatt och eventuell aktieutdelningsskatt. Företagsskatten är för närvarande 20,4 % av bolagets skattepliktiga resultat.
 4. Rapportering: Ett aktiebolag måste rapportera till Bolagsverket och andra myndigheter om sin verksamhet. Detta inkluderar att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket och att rapportera om ägarförändringar och andra viktiga händelser.

Sammanfattningsvis är administration och bokföring mer omfattande och reglerat för ett aktiebolag jämfört med en enskild firma. Det är viktigt att följa alla gällande lagar och regler för bokföring och redovisning för att undvika böter och andra påföljder från myndigheterna. Att anlita en revisor eller redovisningskonsult kan vara till hjälp för att säkerställa att företagets bokföring och redovisning håller hög kvalitet och överensstämmer med alla regler och bestämmelser. Här kommer givetvis vi på Metric Accounting in i bilden. Vi är den partner som du kan bolla frågor med, högt som lågt. Ingen fråga är för dum att ställas. Vi kan även bistå dig med att hitta en utomstående revisor till ditt aktiebolag när du kommer upp i den storleken. 

 

Finansiering av enskild firma och aktiebolag

 

Finansiering av en enskild firma och ett aktiebolag kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive företagets storlek, verksamhetens natur och ägarnas finansiella situation. Här är en översikt över de vanligaste finansieringsmetoderna för både enskilda firmor och aktiebolag:

 

Enskild firma

 

 1. Egna medel: Många enskilda firmor startas med hjälp av ägarens egna besparingar och tillgångar. Detta innebär att ägaren investerar sitt eget kapital i företaget för att finansiera uppstartskostnader och driftskostnader. 
 2. Privata lån: Ägaren kan ta privata lån från familjemedlemmar, vänner eller andra privata investerare för att finansiera företagets verksamhet. Privata lån kan vara ett flexibelt alternativ för finansiering och kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor jämfört med traditionella banklån.
 3. Banklån: Enskilda firmor kan också ansöka om banklån för att finansiera sina verksamheter. Banker erbjuder olika typer av lån, inklusive företagslån, linjekrediter och företagskreditkort, som kan användas för att täcka uppstartskostnader, utgifter för inventering, marknadsföring och andra företagsrelaterade kostnader.
 4. Crowdfunding: Crowdfunding-plattformar kan användas för att samla in kapital från en bredare publik av investerare och stödjare. Enskilda firmor kan använda crowdfunding för att finansiera uppstartskostnader, lansera nya produkter eller kampanjer och växa sin verksamhet.

 

Aktiebolag

 

 1. Aktiekapital: Ett aktiebolag finansieras genom att aktieägare investerar i företaget genom att köpa aktier. Detta kapital används sedan för att finansiera företagets verksamhet och tillväxt. Aktiekapitalet kan komma från grundarna själva, externa investerare eller riskkapitalister.
 2. Banklån: Aktiebolag kan ansöka om banklån för att finansiera sina verksamheter, likt enskilda firmor. Banklån kan användas för att täcka uppstartskostnader, expansionsprojekt, investeringar i inventarier och utrustning, och andra företagsrelaterade utgifter.
 3. Riskkapital: Aktiebolag kan också söka finansiering från riskkapitalister och joint venture bolag samt capital-fonder. Dessa investerare kan tillhandahålla större mängder kapital i utbyte mot ägarandelar i företaget och kan också erbjuda expertis och affärsnätverk för att hjälpa företaget att växa och lyckas. Aktiebolag kan även ge ut nya aktier i bolaget för att få in fler investerare (nyemission). 
 4. Företagsobligationer: Ett aktiebolag kan emittera företagsobligationer för att samla in kapital från investerare. Företagsobligationer är skuldförbindelser som ger investerare rätt till ränta och återbetalning av det investerade kapitalet vid förfallodatum.

 

Vilken bolagsform passar din verksamhet?

 

Välja rätt företagsform med Metric Accounting!

Att välja rätt företagsform är en avgörande del av att starta eller utveckla ditt företag. Hos Metric Accounting förstår vi att detta är en komplex process som kräver noggrann analys och förståelse för dina unika behov och mål. Våra erfarna team av rådgivare är här för att guida dig genom denna process och hjälpa dig att fatta välgrundade beslut som gynnar din verksamhet på lång sikt.

När du väljer Metric Accounting för att hjälpa dig med att välja rätt företagsform kan du förvänta dig följande:

 1. Personlig rådgivning: Vi erbjuder personlig rådgivning som är skräddarsydd efter dina specifika behov och mål. Genom noggranna samtal och analyser hjälper vi dig att förstå de olika företagsformerna och vilken som bäst passar dina affärsbehov och framtida planer.
 2. Juridisk expertis: Våra experter har djupgående kunskap om lagar och regler som styr olika företagsformer. Vi ser till att du får den juridiska vägledningen du behöver för att säkerställa att ditt företag följer alla gällande lagar och bestämmelser.
 3. Ekonomisk analys: Vi genomför en noggrann ekonomisk analys för att bedöma de ekonomiska fördelarna och nackdelarna med olika företagsformer. Genom att analysera faktorer som skatter, ansvar, finansiering och administrativa krav kan vi hjälpa dig att identifiera den mest kostnadseffektiva och lönsamma företagsformen för din verksamhet.
 4. Praktisk hjälp: Vi erbjuder praktisk hjälp med att registrera ditt företag och genomföra alla nödvändiga administrativa åtgärder. Vi tar hand om allt det tunga arbetet så att du kan fokusera på att driva ditt företag och nå dina affärsmål.

Oavsett om du planerar att starta ett nytt företag eller omvandla en befintlig verksamhet, kan Metric Accounting vara din pålitliga partner för att välja rätt företagsform. Kontakta oss idag för att boka en konsultation och ta det första steget mot framgång med ditt företag.

På Metric Accounting har vi hjälpt våra företagare att ombilda till aktiebolag när vi sett att det är aktuellt för det. 

Vill du veta mer?

Skicka in ditt namn och telefonnummer så hör vi av oss och berättar mer om hur Metric Accounting kan hjälpa ditt företag.