Minska din privata skatt med investeraravdrag

Investeraravdraget infördes 2013 och har sedan dess ändrats på enstaka punkter 2016, 2020 och 2021. Du får göra avdraget privat när du köper lagerbolag, nybildar ett bolag eller ökar aktiekapitalet i ett bolag som ny ägare. Reglerna gäller även andelar i vissa typer av ekonomiska föreningar. Begreppet andelar täcker bägge fallen.

När du köper aktier i ett bolag får du göra avdrag för hälften av köpet i inkomstslaget kapital. Din skatt minskar med 30 % av avdraget.

 

Villkor för investeraravdraget

Du behöver uppfylla några villkor för att få göra avdraget. Det kan se ut som många krav, men i normalfallet är det inga problem att klara dem!

Vem får avdraget? Fysiska personer, inte företag. Avdraget gäller alltså privatpersoner. Du ska också vara skattskyldig i Sverige för en framtida kapitalvinst på aktierna.

För vad? Avdraget gäller när du köper andelar i mindre företag. Begreppet andelar avser även aktier.

Vilka företag? Avdraget gäller köp av aktier i mindre svenska aktiebolag och andelar i mindre svenska ekonomiska föreningar.

Avdraget gäller inte köp av andelar i investmentföretag, bostadsrättsföreningar och kooperativa föreningar. Avdraget gäller inte heller för köp av andelar i börsnoterade företag och andra större företag. Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.

Vad är mindre företag? I detta sammanhang är mindre företag sådana som har färre än 50 anställda, och nettoomsättning eller balansomslutning (summa tillgångar) på högst 80 miljoner kronor.

Dessa gränser gäller just för investeraravdrag och ska inte blandas ihop med definitionen av ”mindre företag” i regler för redovisning (Storleksgränser).

Rörelsekrav? Aktiebolaget ska bedriva rörelse vid utgången av det år du betalar aktierna eller senast året efter.

Undantag: Inget investeraravdrag om företaget har övertagit verksamhet från annat företag som du drivit under året du köper aktierna, eller de två senaste åren. Inte heller något investeraravdrag om företaget bedriver verksamhet i varvs-, kol- eller stålindustrin.

Lönekrav? Aktiebolaget ska ha minst 300 tkr i löner under året du betalar aktierna eller senast året efter.

Vilka aktier gäller avdraget? Kontant betalade aktier (bankbetalning etc av hela beloppet), aktier i Lagerbolag och nyemitterade aktier. 2015 infördes en ytterligare begränsning att investeraravdraget bara gäller för nya aktieägare. Det innebär att en aktieägare inte kan få investeraravdrag vid en nyemission som ökar ägarens redan befintliga innehav.

Ytterligare undantag: Inget investeraravdrag för fondemission (en del av bolagets vinstmedel görs om till aktier utan att aktieägaren betalar till bolaget), apportemission eller kvittning av fordran.

Hur stort är avdraget? 50 % av din betalning för aktierna.

Tak för dig: Du kan som högst får investeraravdrag med 650 tkr. Det innebär att maximalt avdragsgrundande köp är 1,3 mkr.

Tak för bolaget: Summan av alla aktieägarnas investeraravdrag får vara högst 10 mkr. Det innebär maximalt avdragsgrundande köp på 20 mkr.

Skatteeffekt? Avdraget görs i inkomstslaget kapital och minskar din skatt med 30 %. Du får fullt investeraravdrag med 30 % oavsett belopp. För övriga avdrag under kapital går en gräns vid sammanlagt 100 tkr, däröver sjunker avdraget till 21 %, men alltså inte för investeraravdraget.

Maximalt kan du investera 1,3 mkr i ett bolag med investeraravdrag. Avdraget blir då 1,3 mkr x 50 % = 650 tkr. Skatteminskningen blir då maximalt 195 tkr (650 tkr * 30 %), förutsatt att du har så mycket i andra skatter att minska.

Måste jag behålla aktierna? Ja, en viss tid.

För att få avdraget ska du ha kvar aktierna i slutet av året då du köper dem. För att få behålla avdraget ska du ha kvar aktierna i minst 5 år efter året då du köpte dem.

Får jag ta emot utdelning på aktierna? Ja, men värdeöverföringar får bara göras inom vissa gränser under de närmaste 5 åren efter året då du köpte aktierna, annars återförs investeraravdraget.

Gränsen för värdeöverföringar är resultatet året före värdeöverföringen * din andel av aktiekapitalet vid värdeöverföringen. Äger du hela bolaget får du alltså högst ta emot en utdelning upp till förra årets resultat.

Vilket anskaffningsvärde gäller för aktier jag har köpt med investeraravdrag?

Vid utdelning: Om du vill beräkna utdelningsutrymmet på anskaffningsvärdet så får du använda hela beloppet som du köpte aktierna för, utan reducering för investeraravdraget

Vid försäljning av aktierna: Du får dra av hela beloppet som du köpte aktierna för från försäljningsbeloppet, utan reducering för investeraravdraget

Kan investeraravdraget krävas tillbaka? Ja, avdraget ska återföras om någon av följande situationer inträffar

 • Inom 2 år efter året då du köpte aktierna som du fick investeraravdrag för
  • Om bolaget tar över verksamhet från annat företag som du har drivit
 • Inom 5 år efter året då du köpte aktierna som du fick investeraravdrag för
  • Om du säljer aktierna (detsamma gäller vid gåva, vissa typer av bodelningar etc)
  • Om du tar emot för höga värdeöverföringar (se tidigare fråga, om utdelning)
  • Om du upphör att vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på aktierna (med vissa undantag)

Ska kontrolluppgift skickas? Ja, bolaget ska skicka kontrolluppgift till aktieägaren och Skatteverket för investeraravdraget.

Bolaget ska också skicka kontrolluppgift om eventuella omständigheter som kan medföra återföring av investeraravdraget.

Var finns reglerna? Reglerna infördes 2013.

 • Förarbeten Investeraravdrag (Prop. 2012/13:134)
 • Riksdagsbeslut (Bet. 2013/14:SkU2)
 • Lag (2013:771) om ändring i inkomstskattelagen (började gälla 1 december 2013)

Reglerna ändrades en gång under 2016.

 • Förarbeten Budgetpropositionen för 2016 (Prop. 2015/16:1)
 • Riksdagsbeslut (Bet. 2015/16:FiU1)
 • Lag (2015:775) om ändring i inkomstskattelagen (började gälla 1 januari 2016)

Reglerna ändrades en gång under 2020.

 • Förarbeten Vårändringsbudget för 2020 (Prop. 2019/20:99)
 • Riksdagsbeslut (Bet. 2019/20:FiU21)
 • Lag (2020:547) om ändring i inkomstskattelagen (började gälla 1 augusti 2020)

Reglerna ändrades en gång under 2021.

 • Förarbeten Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar (Prop. 2019/20:194)
 • Riksdagsbeslut (Bet. 2020/21:CU3)
 • Lag (2020:990) om ändring i inkomstskattelagen (började gälla 1 januari 2021)

Reglerna finns i följande lagar:

 • 43 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229)
  • Samt allmänna regler i IL om beskattning av utdelning och vinst vid försäljning
 • Skatteförfarandelagen (2011:1244)
  • 22 kap 23-24 §§, 31 kap 19 §, 63 kap 14 § och 21-22 §§

Kontakta oss

Välj oss när du söker revisor, söker hjälp med din bokföring eller vill köpa lagerbolag. Vi bevakar din rätt till investeraravdraget!